Polityka prywatności

1. Cel polityki ochrony danych

Digital Global Pass ustanawia niniejszą politykę ochrony danych osobowych w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych uwzględniając standardy obowiązujące w tej dziedzinie w Unii Europejskiej, a w szczególności postanowienia ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych (RODO)[1].

Na mocy niniejszej polityki ochrony danych Digital Global Pass zobowiązuje się, w ramach swojej działalności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, chronić prywatności swoich potencjalnych i aktualnych klientów (”podmiotów danych/osób, których dane dotyczą”), zapewniając ochronę, poufność i bezpieczeństwo gromadzonych danych osobowych.

Digital Global Pass zobowiązuje się zapewnić odpowiednie środki finansowe, ludzkie i techniczne by chronić godność, uzasadniony interes i podstawowe prawa osób, których dane dotyczą.

Głównym celem niniejszej polityki ochrony danych jest zebranie w jednym dokumencie jasnych, prostych i dokładnych informacji dotyczących przetwarzania danych przez Digital Global Pass, tak aby umożliwić osobom których dane dotyczą zrozumienie, jakie informacje i dane osobowe (zwane dalej „danymi osobowymi”) są zbierane, w jaki sposób są wykorzystywane i jakie prawa przysługują im w odniesieniu do tych danych.

Digital Global Pass zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej polityki ochrony danych, według własnego uznania i w dowolnym momencie, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ; Reg. (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r

2. Zarządzanie danymi osobowymi

Digital Global Pass opracowała politykę zarządzania danymi osobowymi.

Polityka ta obejmuje wszystkie wytyczne, zasady, procedury i praktyki wdrożone przez Digital Global Pass w celu uwzględnienia wymagań przepisów dotyczących korzystania i ochrony danych osobowych, których wiodące zasady zostały przedstawione w poniżej.

Digital Global Pass wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych (IOD)).

Zadaniem IODO jest zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz współpraca z organem nadzorczym i z osobami, których dane dotyczą w związku ze zbieraniem lub przetwarzaniem danych osobowych.

Z IODO można kontaktować się pod adresem: „Service RGPD – 350 rue Denis Papin CS 90554 13594 Aix-en-Provence Cedex 3 Francja” lub adres e-mail poniżej « rgpd@dgp-legal.com ».

3. Definicje

– « anonimizacja » oznacza « wynik przetwarzania danych osobowych, który nieodwracalnie zapobiega identyfikacji[2]» ; « zbieranie » oznacza gromadzenie danych osobowych. Dane mogą być zbierane w szczególności za pomocą ankiet/ formularzy online lub poprzez odpowiedzi na zapytania;

– « zgoda » oznacza dowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;

– « usługodawcy/dostawcy usług » oznaczają w szerokim tego słowa znaczeniu usługodawców, podwykonawców współpracujących z Digital Global Pass;

– « produkty lub usługi » oznaczają wszystkie produkty i usługi, w tym produkty i usługi technologiczne (strony internetowe, aplikacje i powiązane usługi) oferowane lub które mają być oferowane przez Digital global Pass i jej spółki zależne;

– «potencjalny klient » oznacza każdą osobę, która skontaktowała się z Digital Global Pass w celu uzyskania informacji o produkcie lub usłudze oferowanej przez Digital Global Pass,

– « administrator » oznacza osobę lub podmiot, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i metody przetwarzania danych osobowych;

– « przetwarzanie danych osobowych » oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych, niezależnie od zastosowanego procesu;

[2] Opinia G29 05/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. O technikach anonimizacji (WP216)

4. Kiedy Digital Global Pass zbiera dane osobowe

Dane osobowe mogą być zbierane przede wszystkim w związku z:

– kontaktowaniem się z Digital Global Pass;

– korzystaniem przez klienta z jakichkolwiek produktów i usług grupy Digital Virgo, w tym usług technologicznych (strona internetowych, aplikacji i powiązanych usług);

– współpracą pomiędzy Digital Global Pass, jej potencjalnymi i aktualnymi klientami;

– wykonaniem umów;

– wykonywaniem obowiązków prawnych lub regulacyjnych związanych z działalnością grupy Digital Virgo mających wpływ na ochronę danych osobowych, takich jak obowiązki podatkowe, audyt, zapobieganie oszustwom;

– jak również w związku z zarządzaniem relacjami handlowymi, w szczególności podczas składnia reklamacji, skarg lub udziału w badaniach satysfakcji użytkowników; itd.

5. Jakie kategorie danych przetwarzane są przez Digital Global Pass

Dane osobowe oznaczają informacje dotyczące osoby fizycznej umożliwiające jej zidentyfikowanie, bezpośrednio lub pośrednio.

Główne kategorie danych osobowych zbieranych przez Digital Global Pass to: dane kontaktowe, dane identyfikacyjne, zdjęcia, dane związane z korzystaniem z usług, dane dotyczące płatności.

Dane osobowe mogą obejmować: imię i nazwisko, numer telefonu, zdjęcie, nagranie wideo, wymieniane wiadomości, adres pocztowy, adres e-mail, adres IP komputera, rodzaj używanego terminala/urządzenia końcowego.

5.1 Deklaracyjne dane osobowe

Deklaratywne dane osobowe to dane dostarczone przez osoby, których dane dotyczą i zebrane przez Digital Global Pass w związku ze stosunkami handlowymi lub umownych.

Dane te pochodzą głównie od osób, których dane dotyczą oraz osób upoważnionych przez te osoby do przekazania danych do Digital Global Pass.

Przykładowo osoba, której dane dotyczą, może być zobowiązana do podania danych osobowych dotyczących jej sytuacji rodzinnej i ewentualnie jego imienia i nazwiska, danych kontaktowych. Dane te mogą być zbierane przez formularze, które są zdematerializowane na stronie internetowej lub aplikacji mobilnej, na papierze lub w odpowiedzi na pytania zadawane na przykład przez pracownika grupy Digital Virgo.

5.2 Dane osobowe związane z korzystaniem z produktów i usług Grupy Digital Virgo

Dane osobowe mogą pochodzić z korzystania przez osoby, których dane dotyczą z produktów i usług Grupy Digital Virgo lub mogą dotyczyć działań przeprowadzanych za pośrednictwem produktów i usług oferowanych przez Digital Global Pass w kontekście relacji z podmiotem danych.
Przykładowo, informacje są zbierane w zawiązku z obsługą klienta lub w związku z połączeniem z oferowanymi usługami lub korzystaniem z usług online (korzystanie z aplikacji).

5.3 Dane osobowe pochodzące od podmiotów trzecich

Przetwarzane dane osobowe mogą również pochodzić od:

– dostawców usług;

– organów publicznych lub nadzoru;

– podwykonawców, dostawców Grupy Digital Virgo lub podmiotów trzecich, jeśli ich polityka ochrony danych na to pozwala;

– innych produktów lub usług świadczonych przez podmioty trzecie zamówionych przez osoby, których dane dotyczą i / lub osoby te zezwoliły na udostępnianie danych Digital Global Pass.

5.4 Publiczne dane osobowe

Digital Global Pass może gromadzić publiczne dane osobowe podmiotów danych.
Publiczne dane osobowe to informacje lub dane osobowe wytworzone lub otrzymane przez organ administracyjny lub publiczny w ramach wykonywania jego zadań, opublikowane przez organ lub przekazywane na żądanie każdej osobie.

Digital Global Pass może wykorzystywać informacje publiczne lub dane osobowe, jeśli zezwalają na to przepisy prawa i regulacje oraz zgodnie z odpowiednimi zasadami przekazywania i ponownego wykorzystania określonymi w tych przepisach.

5.5 Dane osobowe obliczone lub wywnioskowane przez Digital Global Pass
Digital Global Pass może generować lub obliczać nowe dane osobowe na podstawie deklaratywnych danych osobowych lub danych związanych z funkcjonowaniem narzędzi technologicznych.

Służy to w szczególności do poznania swoich klientów, dostosowania produktów i usług, dostosowania ofert, które mogą być składane klientom, w takim przypadku Digital Global Pass może definiować profile, segmenty biznesowe lub marketingowe.

5.6 Szczególne kategorie danych osobowych

Szczególne kategorie danych osobowych to dane, które ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe lub przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne dane do celów zidentyfikowania konkretnej osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia lub życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.
Szczególne kategorie danych osobowych, które muszą być przedmiotem szczególnej ochrony, nie są przetwarzane przez Digital Global Pass, a w przypadku gdy ich przetwarzanie stanie się konieczne, Digital Global Pass zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.
Może się zdarzyć, że dana osoba zdecyduje się udostępnić Digital Global Pass niektóre z takich informacji, takie jak rasa, orientacja seksualna lub przekonania religijne, w takim przypadku decyzja o przekazaniu tych informacji oznacza zgodę na ich przetwarzanie.

6. Dane osobowe przetwarzane przez Digital Global Pass

Digital Global Pass przetwarza następujące główne dane osobowe w odniesieniu do użytkownika:

nazwisko, imię;
płeć;
poszukiwany płeć;
języki;
data urodzenia: wiek;
narodowość / miejsce pochodzenia;
liczba dzieci;
adres e-mail
adres pocztowy;
numer telefonu;
alias (identyfikator zaszyfrowany przez operatora komórkowego umożliwiający nawiązanie kontaktu przez SMS);
dane dotyczące osób powiązanych (dzieci, rodziców, małżonków);
dane dotyczące połączeń i zapytań do aplikacji (IP, urządzenie, logi, znaczniki);
fotografie;
wiadomości wymieniane na serwisach społecznościowych lub z obsługą klienta;
SMS wysłany lub odebrany;
rozmowy z obsługą klienta;
połączenia z usługami o wartości dodanej;
dane bankowe;
dowód osobisty;
rachunki telefoniczne

7. Odbiorcy danych zebranych przez Digital Global Pass

7.1 Digital Global Pass jako administrator

Zebrane dane osobowe, a także dane, które zostaną zebrane później, są zbierane dla Digital Virgo SA jako administratora danych.
Digital Global Pass zapewnia, że dostęp do danych osobowych mają tylko upoważnione osoby i tylko gdy jest to niezbędne do wykonywania ich zadań.
Niektóre dane osobowe mogą być przesyłane podmiotom trzecim w celu spełnienia prawnych, regulacyjnych lub umownych zobowiązań lub prawnie upoważnionym organom.
Do kategorii odbiorców danych należą: klienci, spółki z Grupy Digital Virgo, dział finansowy i księgowy, dział prawny, dział sprzedaży, wewnętrzny dział obsługi klienta, dostawcy usług technicznych, dostawcy usług odpowiedzialni za relacja z klientami.

7.2 Digital Global Pass jako procesor

W ramach swoich umów z partnerami Digital Global Pass może zbierać i przetwarzać dane w imieniu swoich partnerów, którzy w tych przypadkach są administratorami danych i ostatecznymi odbiorcami zebranych danych.
Digital Global Pass zapewnia takie same środki bezpieczeństwa dla takiego przetwarzania i danych, jak dla przetwarzania i danych, dla których Digital Global Pass jest administratorem.

8. Jak długo Digital Global Pass przechowuje dane osobowe?

Dane osobowe są przechowywane w systemach informatycznych Digital Global Pass lub jej podwykonawców lub usługodawców. Z zastrzeżeniem przekazywania podmiotom trzecim, dane osobowe są przechowywane w centrum danych i przetwarzane w Europie.

Co do zasady Digital Global Pass zobowiązuje się do wyboru podwykonawców i usługodawców spełniających najwyższe kryteria jakości i bezpieczeństwa oraz oferujących wystarczające gwarancje pod względem niezawodności, bezpieczeństwa a także zasobów by wdrożyć środki techniczne i organizacyjne.

Digital Global Pass zna miejsca hostingu swoich danych tak aby móc wykazać właściwym organom nadzorczym spełnienie swoich obowiązków.

9. Wiodące zasady dotyczące ochrony danych osobowych

RODO wzmocniło obowiązek udzielania informacji osobom, których dotyczą zbierane dane osobowych.

9.1 Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość

9.1.1 Zgodność z prawem

Digital Global Pass nie będzie przetwarzać danych osobowych niezgodnie z prawem, zakładając, że zgodność z prawem oceniana jest w oparciu jedne z warunków opisanych poniżej.

Zgoda osoby, której dane dotyczą. Digital Global Pass może przetwarzać dane, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub kilku określonych celach.

Niepełnoletni. Usługi oferowane przez Digital Global Pass nie są przeznaczone dla nieletnich dzieci. Osoba, której dane dotyczą, potwierdza, że ukończyła 18 lat aby zamówić lub korzystać z usług Digital Global Pass. Do rodziców i każdej osoby sprawującej władzę rodzicielską należy decyzja, czy ich małoletnie dziecko może korzystać z usług

Zgoda ta może być wyrażona w formie pisemnego oświadczenia, drogą elektroniczną, ustnego oświadczenia lub podczas korzystania z usług.

Wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy. Digital Global Pass może przetwarzać dane gdy jest to konieczne do wykonania umowy.
Na przykład przetwarzanie jest realizowane w ramach wykonywania umowy podczas czynności zarządzania umowami, takimi jak zwroty lub zarządzanie zaległymi płatnościami.

Obowiązki prawne i regulacyjne. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnych lub regulacyjnych obowiązków Digital Global Pass.
Takie obowiązki prawne lub regulacyjne dotyczą na przykład kontroli i monitoringu związanego z kontrolą wewnętrzną, której podlega Digital Global Pass, a w szczególności zobowiązań bankowych i podatkowych.
W związku z tym wymagane może być zażądanie określonych informacji dotyczących niektórych operacji, jeśli wymaga tego prawo lub regulacje, oraz przekazanie informacji i danych osobowych podmiotom trzecim.

Prawnie uzasadnione interesy Grupy Digital Virgo. Grupa Digital Virgo może przetwarzać dane gdzie przetwarzanie jest konieczne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów przez grupę Digital Virgo lub podmiot trzeci. Uzasadnione interesy realizowane przez Digital Global Pass są zróżnicowane, ale mogą obejmować:

– poprawę wiedzy marketingowej o podmiotach danych;

– ulepszanie produktów i usług;

– segmentację, profilowanie, poszukiwanie, segmentację marketingowa.
Takie przetwarzanie danych jest realizowane z uwzględnieniem interesów i praw podstawowych osób, których dane dotyczą. Takiemu przetwarzania towarzyszą środki i gwarancje zapewniające ochronę interesów i praw zainteresowanych osób, osób, których dane dotyczą oraz które pozwalają na zachowanie równowagi z uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Digital Global Pass.

9.1.2 Rzetelność i przejrzystość

34. Digital Global Pass zobowiązuje się do udzielania informacji, które są uczciwe, jasne i przejrzyste.

35. Digital Global Pass zobowiązuje się informować osoby, których dane dotyczą, o każdej przeprowadzanej przez nią operacji przetwarzania danych poprzez ogłoszenie informacyjne

9.2 Konkretne, wyraźne i prawnie uzasadnione cele

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Digital Global Pass w konkretnych, wyraźnych i zgodnych z prawem celach.
Dbając o etykę i bezpieczeństwo danych osobowych swoich klientów, Digital Global Pass wykorzystuje dane osobowe zgodnie z warunkami niniejszej polityki ochrony danych.
Digital Global Pass wykorzystuje całość lub część danych osobowych w następujących głównych celach:

– podejmowanie kroków na wniosek osób, których dane dotyczą przed zawarciem umowy;

– zarządzanie kontraktami i relacjami z klientami;

– zarządzanie wymianą informacji z partnerami Grupy Digital Virgo w związku roszczeniami lub żądaniami do niej skierowanymi;

– zarządzanie swoimi działaniami (np. audyt wewnętrzny i zewnętrzny) oraz zgodność z obowiązkami prawnymi;

– zarządzanie, ochrona i bezpieczeństwo narzędzi, stron internetowych i aplikacji;

– pomiar jakości i satysfakcji;

– poprawa świadczonych usług;

– opracowywanie usług innowacyjnych

– realizacja pozyskań;

– opracowywanie statystyk handlowych;

– zarządzanie żądaniami osób, których dane dotyczą w zakresie wykonywanie ich praw;

– zarządzanie niezapłaconymi rachunkami, sporami sądowymi, zwalczanie nadużyć finansowych, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz unikania podatków;

– zarządzanie opiniami ludzi na temat produktów, usług lub treści;

– zdobywanie wiedzy o kliencie.

9.3 Adekwatność, zasadność i ograniczenie

W przypadku każdej operacji przetwarzania Digital Global Pass zobowiązuje się zapewnić, by przetwarzanie było adekwatne, a także by zbierane i przetwarzane były wyłącznie dane ściśle niezbędne do realizacji zamierzonego celu.

9.4 Prawidłowość danych

Digital Global Pass zobowiązuje się zapewnić by zbierane dane były kompletne i na tyle aktualne na ile pozwalają na to okoliczności.

Osoby, których dane dotyczą mają prawo żądać sprostowania danych, na warunkach podanych poniżej, jeżeli uznają, że ich dane są nieprawidłowe.

9.5 Okres przechowywania i ograniczenie przechowywania danych

Digital Global Pass zobowiązuje się nie przechowywać danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których są one przechowywane lub nie dłużej niż przez czas określony w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.


gdp.png

Po upływie okresu przechowywania, dane zostaną usunięte z systemu informacyjnego Digital Global Pass.

9.6 Bezpieczeństwo i poufność

Digital Global Pass zobowiązuje się do wdrożenia środków bezpieczeństwa odpowiednich do stopnia wrażliwości danych osobowych w celu ich ochrony przed nieuprawioną ingerencją, utratą, zmianą lub ujawnieniem nieupoważnionym osobom.

Wszystkie pomieszczenia Digital Global Pass, w których przetwarzane są dane osobowe, są chronione elektronicznie i / lub ręcznie przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich.

Digital Global Pass przyjęła wewnętrzną zasady i stosuje środki wykonawcze, które uwzględniają ochronę danych w fazie projektowania oraz są zgodne z zasadą domyślnej ochrony danych osobowych.

Na przykład: pseudoanimizacja danych osobowych tak szybko, jak to możliwe lub konieczne.

9.7 Prawo osób, których dane dotyczą

O ile przepisy prawa nie wymagają od Digital Global Pass inaczej, osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

prawo do informacji;

prawo dostępu do danych;

prawo do sprostowania danych;

prawo do usunięcia danych lub prawo do bycia zapomnianym;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do sprzeciwu;

prawo do ograniczenia przetwarzania;

prawo do określania wytycznych dotyczących przechowywania, usuwania i przekazywania danych osobowych po śmierci.

9.7.1 Jak skorzystania z praw

W przypadku jakichkolwiek pytań lub żądań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Digital Global Pass, osoby, których dane dotyczą proszone są o kontakt: rgpd@dgp-legal.com

9.7.2 Prawo do złożenia skargi

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej.

Osoby, których dane dotyczą mogą odwołać się do właściwego organu nadzoru . Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUDO).

.

9.8 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Osoby, których dane dotyczą, są informowane o możliwości wykorzystania ich danych osobowych dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do celów profilowania.

Profilowanie definiuje się jako „dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się”[4] .

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo nie być nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w przypadku gdy decyzja wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa. Prawo to nie ma zastosowania, gdy decyzja jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a Digital Global Pass lub gdy przetwarzanie jest oparte na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.
Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, przeprowadzane w opisanych powyżej okolicznościach, może być realizowane przez Digital Global Pass tylko wtedy, gdy wdrożone zostaną właściwe środki ochrony praw i wolności, a także prawnie uzasadnionych interesów osób, których dane dotyczą.
Ponadto osoby, których dane dotyczą mają prawo domagać się interwencji ludzkiej lub wyrazić własne stanowisko lub zakwestionować decyzję zautomatyzowanie podjętą.

[4] Rozporządzenie (UE) 2016/679 z 27-4-2016 : Dz.U. UE 2016 L 119 p.1 s., art. 4 §4.

9.9 Profilowanie

Digital Global Pass może wykorzystywać dane osobowe, w szczególności dane osobowe kontaktowe, jak również inne dane i dane przesyłane w celach komercyjnych i reklamowych, w szczególności do analiz wewnętrznych i statystyk, w celu ulepszenia swoich produktów i usług oraz wysyłania informacji i ofert związanych z Digital Global, takich jak SMS, biuletyny i inne komunikaty reklamowe.

W przypadku tego rodzaju przetwarzania zawsze wymagana jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

9.10 Podstawowe zasady przekazywania danych poza Unię Europejską

Dane osobowe, które obywatele Unii Europejskie przekazali Digital Global Pass zgodnie z ustalonymi celami, są przekazywane do krajów w Unii Europejskiej lub spoza Unii Europejskiej.

W przypadku przekazania danych do kraju spoza Unii Europejskiej ustanowione zostały zasady zapewniające ochronę i bezpieczeństwo danych osobowych.

W każdym przypadku Digital Global Pass zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne i odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

Takie dane osobowe mogą być przekazywane, na wniosek osób, których dane dotyczą organom urzędowym oraz upoważnionym organom administracyjnym lub sądowym, lub podmiotom trzecim.

10. Specjalne operacje

10.1 Pliki cookie i inne tagi

Kiedy mówimy o plikach cookie lub tagach rozumiemy technologie umieszczane i odczytywane, na przykład podczas przeglądania strony internetowej, czytania poczty elektronicznej, instalowania lub używania oprogramowania lub aplikacji mobilnej, niezależnie od typu użytego urządzenia końcowego.

Aby poprawić korzystanie i funkcjonalność swoich stron internetowych Digital Global Pass wykorzystuje różne rodzaje plików cookie lub tagów : np.: „pixel tags”; niektóre z nich mogą automatycznie zapisywać i przekazywać dane osobowe do na stron internetowych Digital Global Pass.

Digital Global Pass wdrożyła politykę plików cookie na swoich stronach internetowych. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką plików cookie dostępną na stronie podczas kiedy odwiedzisz stronę.

10.2 Wtyczki i moduły społecznościowe

Dostęp i korzystanie przez osoby zainteresowane ze stron internetowych lub aplikacji Digital Global Pass może umożliwić dostęp do danych osobowych zewnętrznym usługodawcom.
Funkcje te nie są automatycznie włączane, ale wymagają wyraźnej zgody użytkowników. Na przykład strony internetowe Digital Global Pass mogą łączyć i przesyłać dane osobowe do sieci społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter lub Instagram, jeśli użytkownik korzysta z pewnych funkcji.
Ponieważ te sieci społecznościowe wykorzystują dane do celów śledzenia i reklamy, Digital Global Pass zaleca konsultowanie zasad korzystania z danych sieciowych i podejmowanie kroków w celu zwiększenia prywatności danych.

fermer le menu
You are in offline mode !